REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MANDALOVE.PL

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2.Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3.Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego mandalovea.pl;
4.Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod www.mandalove.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5.Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Marcin Czyż Mandalove NIP: 9542442615 REGON: 243600795, Bytom, ul. Moniuszki 26A/1A 41-902 Bytom. Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki. mandalove.pl@gmail.com, tel: 784216007 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7.Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9.Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://www.mandalove.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3 Sklep internetowy, działający pod http://www.mandalove.pl prowadzony jest przez Marcin Czyż Mandalove NIP: 9542442615 REGON: 243600795, Bytom, ul. Moniuszki 26A/1A, 41-902 Bytom.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Jav i Flash,
b) Firefox w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą Java i Flash,
c) Opera wersja 9 lub nowsza z włączoną obsługą Java i Flash,
d) Chrome wersja 10 lub nowsza z włączoną obsługą Java i Flash,
e) Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami z włączoną obsługą Java i Flash
f) na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.mandalove.pl
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży, zamówienia

3.1 Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu mandalove.pl, poprzez pocztę mailową, oraz telefonicznie pod numerem 784216007
3.2 Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok oraz telefonicznie od poniedziałku do soboty.
3.3 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.mandalove.pl dokonać wyboru spośród dostępnego asortymentu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.4 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
3.5 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zatwierdź zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3.6 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy
3.7 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zatwierdź zamówienie”.
3.8 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Marcin Czyż Mandalove NIP: 9542442615 REGON: 243600795, Bytom, ul. Moniuszki 26A/1A 41-902 Bytom. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.9 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Dziękujemy za Twoje zamówienie – Będzie to potwierdzenie danych i podsumowanie kosztów.
3.10 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
3.11 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
3.12 Przy dokonywaniu zakupu klient może się zarejestrować. Rejestracja skraca i upraszcza proces zamówienia.
3.13 Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e- mail). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych- Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych krajów UE i innych i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską UPS, DHL lub za pośrednictwem Poczty Polskiej i Paczkomatów. Koszty dostawy podane zostały na stronie sklepu internetowego http://mandalove.pl/rodzaje-transportu/
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 4 dni roboczych (przesyłka krajowa) lub od 3 – 14 dni (przesyłka zagraniczna) po wpłynięciu pieniędzy na konto sklepu i skompletowaniu zamówienia.

V. Zwroty i reklamacje

5.1 Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając w sklepie internetowym oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny sklepu internetowego wskazany w § 1 pkt 2 powyżej, oświadczenia przed jego upływem.

5.2 Sklep internetowy w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. mandale osobiste, które przechodzą przez cały proces akceptacji projektów).

5.3 Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub reklamacji konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy / reklamacji, który otrzyma wraz z zamówieniem lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

-Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na następujący adres:

Marcin Czyż Mandalove
ul. Witosa10/5
41-907 Bytom

-Klient może skorzystać z gotowego formularza zwrotu/reklamacji: Formularz 

-W reklamacji należy opisać niezgodność towaru z umową, a także wskazać, czy Klient żąda usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

-Załączenie paragonu lub faktury dokumentującej zakup nie jest konieczne, ale ułatwi rozpatrzenie reklamacji.

-Podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania drogą mailową lub telefoniczną.

5.4 Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub reklamacją ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu internetowego.

5.5 Każdy produkt wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi na mocy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 r. Zgodnie z wyjątkiem do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 r., kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb wówczas nie podlega ona zwrotowi.

5.6 Na mocy Ustawy o prawach Konsumenckich z dnia 25.12.2014 r. (art. 33 u.o.p.k), jeżeli  Klient wybrał  sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy Mandalove.pl, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.7 Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w pkt 7 poniżej.

VII. Postanowienia końcowe

7.1 Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie sklepu internetowego oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.mandalove.pl

7.2 Sprzedaż towarów w Serwisie, a także po sprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

7.3 W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password